Etiska regelverk

Säkrar industrins trovärdighet

Publicerad 24 februari 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: Gunilla Lundström
Jonas Duborn, ansvarig för etiska frågor på Lif. Foto: Gunilla Lundström
Jonas Duborn, ansvarig för etiska frågor på Lif. Foto: Gunilla Lundström

Ett mycket viktigt syfte med läkemedelsbranschens etiska regelverk är att säkerställa att läkemedelsbolagens information till förskrivande läkare är balanserad och objektiv. Informationen ska både redovisa läkemedlets förväntade effekt samt eventuella biverkningar, varningar och försiktighetsmått.

Förskrivande läkare är beroende av kvalitativ och objektiv information om läkemedlens egenskaper för att kunna förskriva rätt läkemedel till patienten. Läkemedelsindustrins etiska regler är viktiga utifrån ett patientperspektiv. Patienten ska kunna känna sig trygg i vetskap om att läkaren förskrivit det läkemedel som har bäst medicinska egenskaper för just deras diagnos, och vara säkra på att urvalet inte sker på andra grunder, säger Jonas Duborn, ansvarig för etiska frågor på Lif, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen.
Han betonar vikten av att det inte får förekomma några interaktioner med erbjudanden som möjliggör otillbörlig påverkan på läkarna från läkemedelsföretagens sida. Det är exempelvis sedan länge förbjudet att ge eller ta emot gåvor och liknande förmåner.

”Det etiska regelverket är avgörande för industrins trovärdighet”

Stärker innovationsförmågan
– Det etiska regelverket är avgörande för industrins trovärdighet. Det bidrar också till att skapa rättvisa spelregler för alla läkemedelsföretag, så att konkurrens kan ske på lika villkor. Ett läkemedelsföretags kommersiella framgång måste grunda sig på att man lyckats utveckla evidensbaserade och godkända innovativa produkter, som fyller ett viktigt medicinskt behov. Förutom risk för felbehandlingar kan oetiska försäljningsframgångar också hämma industrins fortsatta innovationsförmåga, säger Jonas Duborn.
Lif:s etiska regelverk är ett striktare komplement till gällande lagstiftning. Via organisationens informationsgranskningsnämnd följer man upp industrins regelefterlevnad, till exempel i utformningen av reklam och annan marknadsföring. Detta sker framför allt genom nämndens löpande granskning av inskickat material, men det förekommer också anmälningar från sjukvården och privatpersoner. I en andra instans hanteras överklaganden av dessa ärenden samt anmälningar som kommer direkt från Läkemedelsverket. Lif erbjuder även rådgivning och stöd till läkemedelsföretagen i deras etiska arbete.

Etiska regler

Sammanfattning av läkemedelsbranschens etiska regelverk:

  1. För läkemedelsinformation Vid marknadsföring av receptbelagda läkemedel till hälso- och sjukvårdspersonal, respektive till allmänheten som läkemedelskonsument.
  2. För samverkansformer – Med hälso- och sjukvården och apotek samt regler för öppen rapportering av värdeöverföringar till hälso- och sjukvården (transparensregler).
  3. För samverkan – Med intresseorganisationer/patientorganisationer, allmänhet och politiker.
  4. För icke-interventionsstudier – Samt stöd till nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården.
  5. Om mutor

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"