Annons
Pelgraz (pegfilgrastim)

Pelgraz (pegfilgrastim)

Publicerad 24 februari 2021

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Pelgraz (pegfilgrastim), 6 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektor eller förfylld spruta. Rx. F. L03AA13. Indikation: Reduktion av durationen av neutropeni och incidensen febril neutropeni hos vuxna patienter som behandlas med cytotoxisk kemoterapi för malignitet (med undantag för kronisk myeloisk leukemi och myelodysplasi). Varningar och försiktighet: Behandling med Pelgraz bör initieras och övervakas av en läkare som har erfarenhet av onkologi och/eller hematologi. För att förbättra spårbarheten för biologiska läkemedel ska läkemedelsnamnet som administreras tydligt anges. De långsiktiga effekterna av pegfilgrastim har inte fastställts vid akut myeloisk leukemi (AML) och bör därför användas med försiktighet hos denna patientpopulation. Säkerhet och effekt för pegfilgrastim har inte undersökts hos patienter med myelodysplastiskt syndrom, kronisk myeloisk leukemi och sekundär AML och bör därför inte användas till sådana patienter. Särskild försiktighet bör iakttas för att skilja diagnosen blasttransformation av kronisk myeloisk leukemi från AML. Detta läkemedel bör inte användas för att öka dosen av cytotoxisk kemoterapi utöver fastställda doseringsanvisningar. Överkänslighet, däribland anafylaktiska reaktioner, i samband med den inledande eller de efterföljande behandlingarna har rapporterats hos patienter som har behandlats med pegfilgrastim. Stevens‑Johnsons syndrom (SJS), som kan vara livshotande eller dödligt, har rapporterats som ”sällsynt” vid behandling med pegfilgrastim. Ökad hematopoetisk aktivitet i benmärgen som svar på behandling med tillväxtfaktor har associerats med övergående positiva fynd på skelettröntgen. Graviditet/amning: Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av pegfilgrastim hos gravida/ammande kvinnor. Datum för översyn av produktresumén: 04/2020. För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se.

Referenser: 1. Produktresumé Pelgraz® (pegfilgrastim). www.fass.se 2. Kourlaba G, Dimopoulos MA, Pectasides D, et al. Comparison of filgrastim and pegfilgrastim to prevent neutropenia and maintain dose intensity of adjuvant chemotherapy in patients with breast cancer. Supportive Care Cancer. 2015; 23(7): 2045–2051. 3. Orlik G, Vishal V, Górniewska-Matracka J. Poster Board 071: Can Fear Of Injection Be Managed By Autoinjectors? Internet Survey With Healthcare Professionals About Neutropenic Patients. European Journal of Oncology Pharmacy. (2018) 1:2.

Accord Healthcare AB
Frösundaviks Allé 1
169 70 Solna, Sweden
T: +46 8 624 00 25
sweden@accord-healthcare.com
www.accord-healthcare.com/se

Associated member of:

SE 01436 2020-09

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"