Annons

Publicerad 12 mars 2021

Orions hållbarhetsarbete
Hållbarhetsarbetet löper som en röd tråd genom Orions dagliga verksamhet. Vårt mål är att ha reducerat vårt CO2-avtryck med 75% år 2025, och redan nu är vi uppe på 55%, säger Carl-Gustav Fabiansson, Marketing & Market Access Director Scandinavia. Ett av Orions stora områden är lungmedicin och vi tillverkar bland annat Easyhaler pulverinhalatorer för astma- och KOL-patienter, även här är hållbarhet en viktig ledsagare i arbetet.

Pulverinhalatorer, lägre koldioxidavtryck än sprayinhalatorer
Fördelen med pulverinhalatorer är att de är drivmedelsfria och har betydligt lägre koldioxidavtryck och miljöpåverkan jämfört med de sprayinhalatorer som finns idag. Beräkningen visar att koldioxidavtrycket generellt från en pulverinhalator är mellan 10-40 gånger lägre än från en sprayinhalator.1

Easyhaler pulverinhalator, nu miljömärkt
Easyhaler har utvecklats och tillverkats i Finland vilket är en vinst hållbarhetsmässigt. Med egna fabriker i närområdet så kan onödigt långa transporter minskas för att ge så lite miljöavtryck som möjligt. Efter en omfattande undersökning av koldioxid livscykeln för Easyhaler är Orion nu kvalificerat för att använda miljömärkningen carbon footprint standard. En internationellt erkänd standard för att visa referenser på lågt koldioxidavtryck.

Noora Paronen, chef för företagsansvar på Orion säger ”Att effektivt behandla patienternas sjukdomar är vårt främsta mål och vi strävar i allt högre grad efter att ta hänsyn till miljöaspekter. Vi har varit transparenta och rapporterat om våra hållbarhetsprogram i över tio år och har genomfört förändringar i hela produktlivscykeln sedan 1993 då Orion började fokusera på utveckling av pulverinhalatorer”.

Orions hållbarhetsrapport:
www.orion.fi/en/Sustainability/sustainability-reports/sustainability-report/

Läsa mer om hur Astma- och KOL-behandling påverkar miljön här:
www.wehale.life/se/fakta/pulverinhalatorer-kan-minska-koldioxidavtrycket-fran-inhalatorer

Referenser:
1. Montreal protocol on substances that deplete the ozone layer. Medical and chemicals technical options committee. Assessment report 2018.

Salflumix Easyhaler® (salmeterol/flutikasonpropionat) [Rx] F. Astma: Inhalationspulver i styrkorna 50/250 mikrogram och 50/500 mikrogram. För regelbunden behandling av bronkialastma hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre, när kombinationsbehandling (långverkande ß2 -agonist och inhalationssteroid) är lämplig för: patienter som inte uppnår adekvat symtomkontroll med inhalationssteroid och ’vid behovs’ medicinering med inhalerad kortverkande ß2-agonist eller patienter som redan har adekvat symtomkontroll med inhalationssteroid och långverkande ß2-agonist. KOL: Inhalationspulver i styrkan 50/500 mikrogram. Salflumix Easyhaler är indicerad för symtomatisk behandling av patienter från 18 år med KOL med ett FEV1 <60% av beräknat normalvärde (före bronkdilaterare) och med upprepade försämringsepisoder i sjukdomshistorien samt betydande symtom trots regelbunden behandling med bronkdilaterare. Senaste översyn av produktresuméer: 2020-09-22.

Bufomix Easyhaler® (budesonid/formoterol) [Rx] F. Astma: Inhalationspulver i styrkorna 80/4,5 mikrogram, 160/4,5 mikrogram och 320/9 mikrogram. För behandling av astma när kombinationsbehandling är lämplig. Bufomix Easyhaler är inte avsett som initial astmabehandling. Bufomix Easyhaler 80/4,5 mikrogram är godkänd från 6 år vid underhållsbehandling och från 12 år  för underhållsbehandling och vidbehovsbehandling. Bufomix Easyhaler 160/4,5 mikrogram är godkänd från 12 år vid underhållsbehandling  och för vidbehovsbehandling. Bufomix Easyhaler 320/9 mikrogram är godkänd från 12 år vid underhållsbehandling. Vid anfallskupering ska en snabbverkande bronkdilaterare användas. KOL: Inhalationspulver i styrkorna 160/4,5 mikrogram och 320/9 mikrogram. För symtomatisk behandling av patienter med svår KOL (FEV1 <70% av förväntat värde) och tidigare upprepade exacerbationer och som har signifikanta symtom trots regelbunden behandling med bronkdilaterare. Bufomix Easyhaler 160/4,5 mikrogram och 320/9 mikrogram är godkänd från 18 år. Senaste översyn av produktresuméer: 2020-09-04.

Buventol Easyhaler® (salbutamol) [Rx] F. Inhalationspulver 100 mikrogram/dos och 200 mikrogram/dos. För symtomlindring av bronkkonstriktion vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Buventol Easyhaler godkänd från 6 år. Senaste översyn av produktresumé: 2020-05-25.

Giona Easyhaler® (budesonid) [Rx] F. Inhalationspulver 100 mikrogram/dos, 200 mikrogram/dos och 400 mikrogram/dos. För behandling av lindrig, måttlig och svår ihållande astma. Giona Easyhaler är inte lämplig för behandling av akuta astmaanfall. Giona Easyhaler är godkänd från 6 år. Senaste översyn av produktresumé: 2017-10-04.

Beclomet Easyhaler® (beklometason) [Rx] F. Inhalationspulver 200 mikrogram/dos. För behandling av bronkialastma. Beclomet Easyhaler godkänd från 5 år. Senaste översyn av produktresumé: 2021-03-04.

För priser och ytterligare information se www.fass.se.

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"