Presentation
Kliniska studier

GSK satsar på kliniska prövningar i Sverige

Publicerad 8 februari 2022
Foto: Johan Marklund
Johanna Sanner, apotekare och ansvarig för klinisk forskning i Europa, Mellanöstern och Afrika och Anna Linnér, infektionsläkare och medicinsk chef på GSK Sverige. Foto: Johan Marklund
Johanna Sanner, apotekare och ansvarig för klinisk forskning i Europa, Mellanöstern och Afrika och Anna Linnér, infektionsläkare och medicinsk chef på GSK Sverige. Foto: Johan Marklund

GSK är ett globalt forskande läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel och vacciner inom flera stora sjukdomsområden. Kliniska studier pågår just nu i Sverige inom bolagets prioriterade områden onkologi, avancerade terapier såsom cell- och genterapi, astma och HIV, samt vaccin mot till exempel bältros, influensa och RS-virus. Målsättningen är att påbörja ännu fler studier i Sverige.

– Jag är stolt över att arbeta på GSK där vi gör vårt yttersta för att sätta patienten i fokus genom att forska fram nya effektiva vacciner och läkemedel mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov, säger Anna Linnér, infektionsläkare och medicinsk chef på GSK Sverige. Idag har vi en forskningsportfölj med 21 vacciner och 42 läkemedel inom framförallt onkologi, infektion och inflammation. De senaste fyra åren har vi levererat 13 nya godkända läkemedel och vacciner som kommit patienter till nytta. Innovationskraften genomsyrar hela företaget och är påtaglig i allt vi gör.

Samverkan och real world evidence i fokus
Anna Linnér betonar värdet av de klin­iska studier som pågår i Sverige ur flera aspekter.
– Genom att bedriva fler kliniska studier och samarbetsprojekt i Sverige kan vi bidra till att införa nya behandlingsmöjligheter för patienter och bidra till att höja kvaliteten på vården. Vi bygger upp en fantastisk kunskaps- och erfarenhetsbank där forskningen förhoppningsvis leder till både förbättrad livskvalitet och förlängd överlevnad för patienterna. Många av de nya behandlingarna är riktade, individanpassade terapier som används till relativt få patienter, och precisionsmedicin kommer att kunna göra stor skillnad.
Som komplement till kliniska studier spelar RWE, real world evidence, en stor roll för att följa upp ett läkemedels effekt och säkerhet i verkligheten. RWE-studier är något som vi kommer att prioritera mer, då det finns oändliga möjligheter med dessa data. De kan användas för individanpassad terapi, identifiering av riskgrupper, finansieringslösningar, prissättning och subventionering under olika skeden av ett läkemedels livscykel. Möjligheterna för RWE-studier i Sverige är mycket stora och vi har för avsikt att öka våra samarbeten inom detta område.

Klicka här för att läsa mer om vårt arbete här

Ökad närvaro i Sverige ger nya möjligheter
Klinisk läkemedelsforskning är kostsam, och det är inte självklart att alla länder bereds möjlighet att vara med i företagsinitierade studier. GSK, som liksom många andra stora läkemedelsbolag, utvärderar kontinuerligt olika länders förmåga att rekrytera patienter och bidra med utlovad mängd patientdata med högsta kvalitet och patientsäkerhet, har just avslutat en sådan global utvärdering.
– Sverige är ett av de trettio länder där GSK kommer att bedriva kliniska studier, och vi kommer att förlägga fler vaccinstudier i Sverige. Det är väldigt glädjande, säger Johanna Sanner, som ansvarar för klinisk forskning i Europa, Mellanöstern och Afrika. Sverige är ett litet land med få patienter i ett globalt perspektiv, men tack vare innovationskraften, och den höga kvalitet och forskningstradition som finns, kommer GSK att fortsätta bedriva studier här. Det finns också särskilt goda förutsättningar, bland annat tack vare nationella kvalitetsregister, möjligheten att genomföra mer komplexa studier såsom gen- och cellterapi, och etablerade samarbeten mellan företag, sjukvård, akademi och myndighet. Vi tror mycket starkt på Sveriges potential och har ökat våra resurser här betydligt under 2021 för att kunna stödja Sveriges positionering inom forskning. Vi är övertygade om att dessa investeringar kommer att mötas av ökade möjligheter till samarbete och generera nya vetenskapliga data.
Globalt har fler länder än tidigare förutsättningar att bedriva kliniska studier, menar Johanna Sanner. Företagssponsrade studier har under flera år minskat i Sverige och det är av största vikt att vi fortsatt tillsammans gör det lättare att bedriva kliniska studier här. Vi måste gemensamt lyfta värdet av detta och säkerställa att vården får det utrymme och de resurser som behövs. Vi behöver optimera patientrekryteringen genom att öka samarbetet mellan sjukhus och öka vetskapen om pågående kliniska studier bland patienterna.

I pandemins spår
Pandemin har tydliggjort vikten av att arbeta med både prevention och behandling. Parallellt med arbetet att utveckla vaccin mot covid-19 har GSK:s forskning lett fram till en nyligen godkänd monoklonal antikropp i behandling mot sjukdomen.
Enligt Johanna Sanner har pandemin visat på vikten av ett nära och långsiktigt samarbete med klinikerna som är med i kliniska studier, men också på hur man snabbt kan implementera innovativa och effektivare sätt att arbeta.
– Genom exempelvis decentraliserade och virtuella studier kan vi nå ut till patienter som till exempel på grund av långa resor inte kan delta i kliniska studier, säger hon.

Klicka här för att läsa mer om vårt arbete här

GSK

GSK är ett globalt forskande läkemedelsföretag med syfte att förbättra människors hälsa och livskvalitet genom att hjälpa dem att vara mer aktiva, må bättre och leva längre. Företaget har mer än 94000 medarbetare i 96 länder och bedriver pågående forskningssamarbeten med mer än 1500 externa organisationer.
Varje dag arbetar företaget med att förbättra hälsan för miljontals människor runt om i världen genom att utveckla, tillverka och tillgängliggöra innovativa och effektiva läkemedel och vacciner som förebygger och behandlar sjukdomar inom de prioriterade fokusområdena onkologi, luftvägar, infektionssjukdomar och immunologi.
GSK har högt satta hållbarhetsmål och lösningar som bidrar till minskade koldioxidutsläpp, plastförbrukning och vattenpåverkan såväl i Sverige som globalt. Vår ambition är att vara koldioxid- och klimatneutrala till 2030.
Vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 för förbättrad hälsa och ökad hållbarhet genom ett antal konkreta insatser såsom globalt samarbete mot covid-19, bidrag till vaccinalliansen Gavi, donationer och läkemedel för att bekämpa malaria, tuberkulos, giardia och HIV.

se.gsk.com

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"