Fokus för Lif 2022

Hälsodata, antibiotikaresistens och betalningsmodeller

Publicerad 8 februari 2022
Text: Annika Wihlborg Foto: Jenny Öhman/Nordic Life Science
Malin Parkler, Sverigechef på Pfizer och ordförande i Lif, branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag. Foto: Jenny Öhman/Nordic Life Science
Malin Parkler, Sverigechef på Pfizer och ordförande i Lif, branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag. Foto: Jenny Öhman/Nordic Life Science

– Några av Lif:s främsta fokusfrågor under året är ett förstärkt partnerskap med hälso- och sjukvård och myndigheter, en stärkt position för Sverige som ledande inom kliniska prövningar, tydliga strukturer för betalningsmodeller, och användningen av den nya generationens läkemedel, säger Malin Parkler, Sverigechef på Pfizer och ordförande i Lif.

I början av 2021 godkändes flera vaccin mot covid-19. Den snabba utvecklingstakten hade inte varit möjlig utan nära samverkan mellan läkemedelsbolag, myndigheter och hälso- och sjukvården. Vaccininsatsen under pandemin är en värdefull påminnelse om hur bra resultatet kan bli när olika sektorer samverkar, säger Malin Parkler.
Hon betonar vikten av att kontinuerligt utveckla partnerskapet mellan Life Science-sektorn och hälso- och sjukvården, bland annat genom att se över hur det etiska regelverket för samverkan kan moderniseras. Att vidareutveckla FASS och att utveckla nya digitala tjänster kopplade till läkemedel och vaccin är viktigt, liksom att Life Science-sektorn får en konstruktiv roll i hälso- och sjukvårdens pågående reformer. Ett sådant exempel är introduktionen av en god och nära vård.

Implementering av hälsodata
Malin Parkler har goda förhoppningar om att 2022 blir ett år då regionernas implementering av hälsodata tar fart på allvar. En utökad tillgång till hälsodata gör det möjligt för regioner och läkemedelsbolag att kartlägga sjukdomspanorama, utöka kunskapen om det värde befintliga behandlingsformer tillför och att kunna följa det värde nya läkemedel tillför i klinisk praxis.
– Under pandemin har vi sett värdet av att ha tillgång till och kunna följa hälsodata i realtid. Region Stockholms Centrum för hälsodata har startat upp sin verksamhet, vilket banar väg för en accelererad implementering av hälsodata. För regionernas del handlar det om att göra data tillgängligt på ett säkert sätt med hög kvalitet och med transparens i hur datamängderna används, säger Malin Parkler.

”Under pandemin har vi sett värdet av att ha tillgång till och kunna följa hälsodata i realtid”

Antibiotikaresistens
Hållbarhet är högt på agendan under 2022 och arbetet med att ta fram en hållbarhetsstrategi för hela läkemedelsindustrin pågår.
– Andra viktiga fokusfrågor för oss är immaterialrätt och patentfrågor samt antibiotikaresistens. Ytterligare en central fråga är patienters tillgång till nya moderna läkemedelsbehandlingar. Antibiotikaresistensen är en av vår tids största globala utmaningar. För att komma till rätta med den krävs ett fördjupat public-private partnership, inte minst på forskningssidan. Första halvåret 2023 blir Sverige ordförandeland för EU. Vår förhoppning är att vi då får se ett ambitiöst Life Science-program med särskilt fokus på just antibiotikaresistens, säger Malin Parkler.

Databas med kliniska prövningar
Vad gäller immaterialrätt arbetar Lif för att stärka patentskyddet, som utgör ett viktigt incitament för läkemedelföretag som investerar mycket tid och resurser i att utveckla nya läkemedel. Malin Parkler betonar vikten av ett välfungerande patentskydd för att säkra tillgången på disruptiva och innovativa läkemedel.
Kliniska prövningar är ytterligare ett prioriterat fokusområde. Lif arbetar för närvarande med att sätta samman en databas som ger en samlad bild av de kliniska prövningar som nu pågår i Lif:s medlemsföretag. Databasen lanseras under 2022 och ska vara tillgänglig för alla. Den tillkommer på efterfrågan från såväl patienter som hälso- och sjukvården. Utöver att ge en insyn i vilken typ av prövningar som pågår för tillfället ger databasen även en möjlighet att följa utvecklingen av vilka kliniska prövningar som genomförs i Sverige och vilken typ av patienter som deltar i dem.

Nya generationens läkemedel
– En central fråga för läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården är behovet av nya betalningsmodeller för framtidens läkemedel, i synnerhet precisionsmedicinska behandlingar och kombinationsbehandlingar. En aktuell fråga är vilken betalningsmodell som ska tillämpas för engångsbehandlingar som radikalt förändrar en individs livsförutsättningar. Den här frågan är avgörande för att fler patienter ska få tillgång till den här typen av behandlingar, säger Malin Parkler.
Lif efterlyser en nationell process där myndigheter och regioner samordnat introducerar och följer upp nya läkemedel i samarbete med berörda läkemedelsföretag.
– Det handlar om att skapa en tydlig struktur kring vilka patienter som ska få tillgång till den nya generationen läkemedel och hur man följer upp användningen av dem. Ett ordnat införande berör inte enbart de ekonomiska premisserna; det är lika viktigt att dra erfarenhet av vilka patientgrupper som blir bäst hjälpta av dessa läkemedel, säger Malin Parkler.


Annons
Annons AstraZeneca Trixeo VT24

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"