Presentation
Bayer

Ny medicin mot försämrad hjärtsvikt

Publicerad 8 februari 2022
Foto: Jan Nordén
Martin Stagmo, medicinsk chef på svenska Bayer. Foto: Jan Nordén
Martin Stagmo, medicinsk chef på svenska Bayer. Foto: Jan Nordén

Trots adekvat medicinering drabbas många hjärtsviktspatienter av symtom som kräver sjukvårdsbehandling. Uppemot 50 procent hamnar på sjukhus igen inom ett år. Nu har Bayer tagit fram ett läkemedel som minskar risken för återinläggning och kardiovaskulär död.

– Vi har forskat på en helt ny substans som verkar på ett annat sätt jämfört med befintliga hjärtsviktsläkemedel. Den kommer att ge en ny möjlighet att behandla hjärtsviktspatienter vars symtom förvärrats, säger Martin Stagmo, medicinsk chef på svenska Bayer.
Vericiguat, som substansen heter, har tidigare godkänts av amerikanska FDA (Food and Drug Administration) och i augusti fattade EU-kommissionen samma beslut. Det grundar sig på resultaten från Bayers globala fas III-studie VICTORIA, som publicerades i The New England Journal of Medicine i maj 2020. I den inkluderades drygt 5000 patienter med symtomatisk kronisk hjärtsvikt som trots adekvat behandling genomgått en försämring där sjukhusinläggning eller intravenös behandling krävts.
– Vericiguat är det första godkända behandlingsalternativet som specifikt studerats hos patienter efter en nylig försämring av kronisk hjärtsvikt. Detta är en patientgrupp med hög risk för kardiovaskulär död och återinläggning på sjukhus trots behandling. Därför känns det väldigt bra att vi för första gången har ett läkemedel som utvecklats och bevisats vara effektiv just för att bryta cykeln av förvärrade händelser hos denna patientgrupp, säger Martin Stagmo.

Aktiverar enzym
Hur går då detta till? Det enkla svaret är att Vericiguat ökar produktionen av en kroppsegen substans som är viktig för hjärt- och kärlfunktionen.
Det något mer komplicerade svaret är att Vericiguat stimulerar lösligt guanylatcyklas (sGC), ett viktigt enzym i signalvägen för kväveoxid (NO). Enzymet katalyserar syntesen av intracellulär cyklisk guanosinmonofosfat (cGMP), en substans som spelar en roll i regleringen av kärl- och hjärtkontraktilitet samt kardiell remodellering.
– Bayer började intresserade sig för den här substansen eftersom det finns en liknande i ett läkemedel mot pulmonell hypertension. Detta är en vidareutveckling av den substansen som specifikt studerats vid hjärtsvikt, säger Martin Stagmo.

Klicka här för att läsa mer om Bayer och vad de arbetar för

Goda resultat
Den relativa riskminskningen för kardiovaskulär död eller återinläggning på grund av hjärtsvikt under de drygt tio månader som studien på gick var 10 procent. Det ger en statistiskt signifikant absolut riskminskning på 4,2 procent per år (P=0.02). En annan parameter som intresserar läkemedelsforskare är hur många patienter som måste behandlas för att förhindra ett dödsfall eller en återinläggning. Med Verquvo landar den siffran på 24 patienter på ett år.
En annan fördel med läkemedlet är den relativt gynnsamma biverkningsprofilen. VICTORIA-studien visade att de som fick Verquvo i stort inte upplevde fler biverkningar än de som fick standardbehandling, även om hypotension och anemi var biverkningar som uppträdde något oftare i behandlingsgruppen än i kontrollgruppen.
– Studien visar att preparatet föreföll relativt vältolererat, vilket bland annat visas av att 90 procent av deltagarna fortsatte med läkemedlet under hela studietiden, säger Martin Stagmo.

Väntar på subvention
Nu återstår det bara att få subvention för Verquvo från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Läkemedlet har redan fått rekommendation som tilläggsbehandling till standardbehandling hos denna patientgrupp av den Europeiska Kardiologföreingen, ESC.
– Vi på Bayer är glada över att kunna erbjuda en ny behandling till en grupp hjärtsviktspatienter med stort behov och kommer även fortsättningsvis att vara dedikerade till vidare forskning och utveckling inom det kardiovaskulära området, säger Martin Stagmo.
Som exempel på det berättar han att Bayer nu har inlett en studie för att se om Verquvo kan komma andra typer av hjärtsviktspatienter till nytta.

Referenser

Verquvo SPC www.fass.se
Armstrong P et al. NEJM 382;2020
www.escardio.org

Bayer

Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och jordbruk. Produkterna och tjänsterna syftar till att hjälpa människor och möta utmaningarna med en åldrande och växande befolkning. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation och tillväxt. Bayer har förbundit sig att följa principerna för en hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet.

För mer information, besök www.bayer.sePP-VER-SE-0057-1 Jan 2022


Annons

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"