Prostatacancer

Ny diagnostik och behandling mot prostatacancer

Publicerad 7 februari 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Shutterstock
Foto: Shuttersstock

Prostatacancer är den vanligaste orsaken till cancerrelaterad död hos män, men det är också ett terapiområde där intensiv forskning bedrivs och där stora landvinningar åstadkommits inom såväl behandling som diagnostik.

Johan Stranne, överläkare i urologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– Utvecklingen har gått snabbt och behandlingsalternativen mot prostatacancer har på senare år blivit betydligt fler. Mycket har skett som gör det möjligt att oftare identifiera farlig prostatacancer på ett tidigt stadium. De senaste två åren har också flera nya antiandrogena läkemedel som påverkar testosteronsyntesen i cellerna godkänts. Dessutom finns en ny målinriktad behandling i form av PARP-hämmare för patienter med brca2-mutationer tillgänglig. Just PARP-hämmare har visat sig ha en god effekt på en del av prostatacancerpatienterna som tidigare haft en negativ prognos, säger Johan Stranne, överläkare i urologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och adjungerad professor i urologi med inriktning mot prostatacancerkirurgi.

Nationellt screeningprogram
Tidig diagnostik, att tidigt identifiera de tumörer som kräver behandling, är ett starkt utvecklingsområde inom prostatacancer.
– Flera regioner bjuder systematiskt in män till prostatacancertestning via en strukturerad modell. På fem till tio års sikt har vi förmodligen ett nationellt screeningprogram på plats, vilket skulle kunna ge en mer jämlik vård. Forskning visar dessutom att regelbunden screening av alla män över 50 kan halvera antalet prostatacancerrelaterade dödsfall. Vad som kan påskynda utvecklingen är att EU beslutat att samtliga män över 50 bör kallas till regelbundna PSA-prover, säger Johan Stranne.

”På fem till tio års sikt har vi förmodligen ett nationellt screeningprogram på plats.”

Innovativ fokalbehandling
Ett annat område där det pågår studier är utvärdering av effekten av fokalbehandling, det vill säga då enbart den del av prostatan där cancertumören finns behandlas. Långtidsresultat av sådan behandling av farlig prostatacancer saknas, men om fokalbehandling visar sig vara framgångsrik så kan det innebära att biverkningarna minskar för somliga patienter.
Till följd av den snabba utvecklingen uppdateras de nationella vårdprogrammen för prostatacancer numera årligen och nästa uppdatering kommer i sommar.
– Ett viktigt fokus i den uppdateringen är hur genetisk testning ska tillämpas.
Testningen kan användas dels för att identifiera farlig prostatacancer på ett tidigt stadium, dels längre fram i sjukdomsskedet för att hitta rätt behandling för patienter, säger Johan Stranne.

Immunoterapiforskning pågår
Även om utvecklingen av nya behandlingar och diagnostikmetoder gör stora framsteg så är de medicinska behoven inom prostatacancer fortsatt stora. Årligen diagnostiseras cirka 10 000 svenska män med sjukdomen.
– Ett annat spännande forskningsområde som man tittat på en längre tid är hur immunoterapi, som ju fungerar exceptionellt bra vid vissa andra tumörformer, kan användas på prostatacancerpatienter. Det är tämligen klart att tumörutveckling generellt påverkas av immunsystemet, men frågan är hur i det här specifika fallet. Mer forskning kan säkert leda till fler alternativ för hormonbehandlingar, som ju är grunden till behandling av spridd prostatacancer, men även till ytterligare behandlingsalternativ, säger Johan Stranne.


Annons
Annons Kite Yescarta VT24

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"