KOL

Biologiska läkemedel nytt hopp för KOL-patienter

Publicerad 6 februari 2024
Text: Annika Wihlborg Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kännetecknas av inflammation i luftrören som leder till bestående begränsning av luftflödet i lungorna. Tidigare betraktades KOL som en diagnos, men på senare år har medvetenhet om att KOL i själva verket är ett paraplybegrepp för flera olika diagnoser ökat.

Lowie Vanfleteren, docent och överläkare på KOL-Centrum vid Sahlgrenska Akademin.

– Tio procent av den vuxna befolkningen har KOL, som orsakas av en inflammatorisk process i luftvägarna och lungorna. Ansträngningsutlöst andfåddhet, kronisk bronkit och orkeslöshet hör till de vanligaste symtomen, säger Lowie Vanfleteren, docent och överläkare på KOL-Centrum vid Sahlgrenska Akademin.
Spirometri är det viktigaste verktyget vid diagnostisering av KOL. På senare år har tillgången på spirometriutrustning ökat i primärvården, vilket förbättrat diagnostiken. Samtidigt är KOL fortfarande en underdiagnostiserad sjukdom. För patienter med avancerad KOL har bildanalys och röntgen som ger en detaljerad bild av individens lungsjukdom på senare tid utvecklats till ett allt viktigare diagnostiskt verktyg.
– Den ökade kunskapen om KOL som paraplybegrepp för ett flertal olika sjukdomar förbättrat sjukvårdens möjlighet till individbaserad behandling, vilket har haft stor påverkan på patienternas prognos och livskvalitet, säger Lowie Vanfleteren.

”Min förhoppning är att biologiska läkemedel på sikt ska bli tillgängliga även för utvalda KOL-patienter.”

Utvärderar biologiska läkemedel
Återkommande exacerbationer, en accentuering av de symtom patienten ofta har till vardags, är kostnadskrävande för sjukvården och ett stort problem för många KOL-patienter.
– I en nyligen publicerad studie utvärderas om biologiska läkemedel för astmapatienter även kan ha positiva behandlingseffekter på en specifik subgrupp av KOL-patienter som står på maximerad inhalationsbehandling, har upprepade exacerbationer och hög eosinofil inflammation i blodet. Exacerbationsrisken minskade med 30 procent med denna typ av läkemedel. Min förhoppning är att biologiska läkemedel på sikt ska bli tillgängliga även för utvalda KOL-patienter, säger Lowie Vanfleteren.

Nya riktlinjer för behandling
Våren 2023 presenterade Läkemedelsverket nya riktlinjer för behandling av KOL, som bland annat syftar till att minska symtom och risken för försämringsepisoder.
– Via blodprov med eosinofilvärde, kan behandlande läkare avgöra vilka patienter som sannolikt kommer att respondera på inhalationssteroidbehandling. För patienter med upprepade försämringsepisoder men låg eosinofil inflammation kan underhållsbehandling i form av makrolider ordineras som ett alternativ till traditionella inhalationssteroider, säger Lowie Vanfleteren.


Annons
Annons Chiesi Trimbow NEXThaler VT24

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"