Presentation
CAR T-behandling

Gilead en ledare inom cellbaserad cancerbehandling

Publicerad 24 februari 2021
Illustration av T-celler som angriper en cancercell.
Illustration av T-celler som angriper en cancercell.

I över 30 år har Gilead Sciences arbetat för att lindra och bota svåra sjukdomar. Rötterna finns inom virologi, och idag är företaget även en ledare inom forskning och utveckling av cellbaserad cancerbehandling. CAR T-behandling är en typ av terapi som utvecklas snabbt.

Anette Hommelgaard, Medicinsk Direktör, Norden.
Anette Hommelgaard, Medicinsk Direktör, Norden.

Sedan Gilead Sciences för fyra år sedan förvärvade det världsledande cellterapiföretaget Kite Pharma, har cellbaserade läkemedel mot tumörsjukdomar blivit ett av företagets viktigare områden. Inom onkologi är idag behandling med CAR T:s (chimeric antigen receptor T cells) en typ av immunterapier där patientens immunsystem (T-celler) används för att förstöra cancercellerna. Kite/Gilead bedriver även forskning där andra celltyper som är involverade i kroppens immunförsvar, bland annat NK-celler (natural killer-celler), används för att utveckla nästa generations cellterapier.
I dagens CAR T-behandlingar används patientens egna T-celler för att bekämpa cancern. T-celler är en specifik grupp immunceller i kroppen. T-cellerna tas ut ur patienten, skickas till ett särskilt laboratorium där de modifieras genetisk för att sedan återinföras i patienten, där de aktiveras och slår ut cancercellerna.
– Den kliniska användningen av cellterapier innebär en helt ny era och möjligheter att behandla patienter med avancerad cancer. Idag ger CAR Tbehandlingen möjlighet för patienter som är svårbehandlade och har få andra alternativ att tillgå, säger Anette Hommelgaard, Medicinsk Direktör, Norden.

Lovande resultat, men också utmaningar
Resultaten från kliniska studier och klinisk praxis visar att många patienter responderar över längre tid på CAR T-behandling vilket är glädjande, men fortfarande finns det utmaningar. Det behövs mer forskning och kunskap kring samspelet mellan cancerceller och kroppens immunceller innan vi fullt ut förstår varför patienter svarar olika på behandling.

Forskning och utveckling av CAR T-behandling
Idag behandlas många patienter framgångsrikt med standardbehandling. Tyvärr finns det fortfarande patienter som inte botas och får återfall. Ett område som det forskas mycket på är hur man snabbt ska kunna identifiera vilka patienter som inte kommer att svara på standardbehandling, i syfte att på ett tidigt stadium kunna initiera behandling med CAR T-terapier. Gilead bedriver därför kliniska studier, också med ett fåtal kliniker i Norden, med en omfattande satsning på studier för att vidareutveckla CAR T-behandling vid cancer, förklarar Anette Hommelgaard. På så sätt kan man välja den mest lämpliga behandlingen på individnivå och det kommer förhoppningsvis att vara klinisk praxis i framtiden.
CAR T används idag främst inom blodcancer, men mycket resurser läggs på att utveckla CAR T-terapier för solida tumörer. Det har visat sig mycket svårare att angripa dessa tumörer eftersom miljön runt dem inte är lika gynnsam för den här typen av behandling.

Clemens Schödl, VD för Gilead Sciences i Norden.
Clemens Schödl, VD för Gilead Sciences i Norden.

Fokus på samarbeten
För att framgångsrik forskning ska komma patienter till nytta är samarbete och partnerskap över sektorsgränserna en grundbult i Gileads verksamhet. Gilead arbetar nära såväl politiken och relevanta myndigheter som akademin och hälso- och sjukvården, med ambitionen att säkerställa att kliniska studier kan genomföras och att nya, effektiva läkemedel kan utvecklas och komma patienter till del.
– Nu applicerar vi våra höga krav på att göra skillnad och vår omfattande forskningskompetens på att ta fram nya behandlingar för patienter med cancer, säger Clemens Schödl, VD för Gilead Sciences i Norden.
Visionen för Gilead är att på sikt kunna bota allt fler patienter med olika typer av svåra cancersjukdomar. Clemens Schödl ser mycket positivt på framtiden för cellterapier.
– Det finns en stor potential för cellterapier att spela en central roll i framtidens cancerbehandling. Redan idag gör CAR T-behandlingar stor nytta. På Gilead är vi fast beslutna att gå i bräschen och leda utvecklingen av nya, effektiva cellbaserade terapier.

Gilead Sciences

Gilead Sciences är ett forskningsdrivet läkemedelsföretag som utvecklar innovativa, evidensbaserade behandlingar för svåra sjukdomar. Företaget är verksamt i 35 länder globalt och har idag fler än 20 produkter inom sina fokusområden HIV/AIDS, leversjukdomar, inflammation, cellterapi och onkologi. I oktober 2017 förvärvades Kite Pharma, ett världsledande cellterapiföretag vars medarbetare har flera decennier av forskning inom immunterapi mot cancer bakom sig.

www.gilead.com

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"