Presentation
Immunonkologi

Läkemedelskandidat med nytt sätt att förhindra spridd cancer

Publicerad 24 februari 2021
Foto: Jan Nordén
Anders Månsson, vd för RhoVac. Foto: Jan Nordén

– Målet är att ta fram ett läkemedel som slår ut metastatiska celler och förhindrar att cancer sprider sig. De inledande studierna har visat mycket lovande resultat, säger Anders Månsson, vd för RhoVac, som just nu genomför en fas IIb-studie med 180 prostatacancerpatienter.

RhoVac är ett Lundabaserat biotechbolag, noterat på Spotlight Stockmarket, som är verksamt inom immunonkologi. Verksamheten grundas på en idé som ursprungligen kommer från Köpenhamns universitet och bygger på att immunförsvaret triggas att känna igen metastaserande celler baserat på deras överuttryck av ett protein kallat RhoC, vilket är det protein som ger metastaserande cancerceller sin förmåga att lämna primärtumören och sätta sig på andra ställen i kroppen.
– Många patienter diagnostiseras med lokal cancer för vilken den vanligaste terapin är kirurgi och/eller strålning. Problemet är att man aldrig säkert kan veta om några metastatiska celler redan har hunnit lämna modertumören när man ska operera eller stråla. Det är mot dessa celler, som ännu inte har hunnit bilda dottertumörer, vår terapi riktar sig, förklarar Anders Månsson.
RhoVac siktar nämligen på att utveckla ett läkemedel som stimulerar kroppens immunförsvar att angripa och förstöra celler som har ett överuttryck av RhoC innan de hinner bilda metastaser.
– Primärtumören går, som sagt, oftast att behandla med kirurgi eller strålning. Tanken är sedan att man efter denna behandling använder vår läkemedelskandidat för att i möjligaste mån hindra cancern från att komma tillbaka i form av metastaser som bildas av migrerande cancerceller, vilka hunnit lämna primärtumören innan behandlingen kunde sättas in.

Lovande studier
RhoVac har under de gångna åren genomfört en fas I/II-studie med 22 patienter med prostatacancer, en studie som visat att terapin är både säker och vältolererad.
Dessutom visades att 86 procent av patienterna utvecklade det önskade immunsvaret; det gällde både efter den sista injektionen och ett år senare. De patienter som inte var i fullständig remission vad gäller PSA (en indikator på prostatacancer) hade ändå en starkt förlängd PSA-dubbleringshastighet, en god indikation på en bromsande effekt.
Hösten 2019 inleddes företagets kliniska fas IIb-studie, en internationell multicenterstudie, som förväntas rekrytera 180 patienter i sex europeiska länder samt USA.
Planen är att studien ska vara klar våren 2022.
– Om allt går som vi vill och hoppas på har vi då ett kliniskt Proof of Concept. Nästa naturliga steg blir en fas IIIstudie som är sista fasen innan produkten kan lanseras som ett färdigt läkemedel.

Fler cancerformer
Anders Månsson påpekar att RhoVacs terapi kan komma att utvecklas för flera olika cancertyper.
– En fas III-studie kan göras med samma typ av patienter som ingår i dagens fas II-studier. Man kan också tänka sig en fas III-studie som innebär en kombinationsbehandling med hormonterapi och riktar sig till prostatacancerpatienter som redan har metastaser. Det är också troligt att det kommer att göras studier på andra cancerformer, säger Anders Månsson.
Med anledning av de stora möjligheter men också höga kostnader som är förknippade med vidare utveckling av vår läkemedelskandidat pågår redan nu arbete med att hitta en partner i form av ett större multinationellt läkemedelsbolag som har de finansiella muskler som krävs.
Till saken hör också att RhoVac har fått ett så kallat ”snabbspår” av den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, ett snabbspår som bland annat kommer att innebära kortare ledtider i den regulatoriska hanteringen.
– Vi är oerhört stolta över snabbspåret som enbart ges till utvecklingsprojekt som är relevanta i områden där det idag inte finns någon annan läkemedelsterapi att tillgå.

Närvaro i alla länder
Om fem-sex år kan RhoVacs läkemedel komma att lanseras av ett större läkemedelsbolag.
– Det vore fantastiskt, inte minst ur patientperspektiv, och det kräver att vår läkemedelskandidat licensieras eller köps upp av ett större läkemedelsbolag som kan ta vår läkemedelskandidat hela vägen i mål, och vi jobbar på att få till stånd ett bra avtal. Att lansera produkten kräver också en närvaro i alla länder där den ska lanseras, och därför är det definitivt en uppgift för ett större bolag, fastslår Anders Månsson.

RhoVac

RhoVac® är ett läkemedelsbolag verksamt inom immunonkologi, vilket innebär att man utvecklar framtida läkemedel mot cancer genom att stimulera kroppens eget immunförsvar att angripa och förstöra cancerceller. Företagets primära fokus är att utveckla en cancerterapi som förhindrar eller begränsar metastasering (spridning) i olika cancerformer.

www.rhovac.se

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"