Presentation
Innovativa cancerbehandlingar

Utökade samarbeten för innovativa cancerbehandlingar

Publicerad 24 februari 2021
Sandra Eketorp Sylvan, medicinsk chef på Amgen, tidigare onkolog vid Karolinska Universitetssjukhuset, har disputerat på en avhandling om kronisk lymfatisk leukemi, KLL, och bedriver fortfarande aktiv forskning. ”Det är glädjande att vi har allt fler kliniska studier igång i Sverige, och dessutom i flera olika faser”, säger Annika Wallgren, affärsområdeschef för onkologi på Amgen.
Sandra Eketorp Sylvan, medicinsk chef på Amgen, tidigare onkolog vid Karolinska Universitetssjukhuset, har disputerat på en avhandling om kronisk lymfatisk leukemi, KLL, och bedriver fortfarande aktiv forskning. ”Det är glädjande att vi har allt fler kliniska studier igång i Sverige, och dessutom i flera olika faser”, säger Annika Wallgren, affärsområdeschef för onkologi på Amgen.

Alltsedan grundandet 1980 har Amgen varit en pionjär inom bioteknik med fokus på utveckling av nyskapande biologiska läkemedel för behandling av allvarliga sjukdomar – som cancer.

Med utgångspunkt i en djupgående förståelse för humangenetiken och den mänskliga biologins grundläggande mekanismer söker Amgen identifiera viktiga signalvägar som kan ligga till grund för innovativa behandlingar som förbättrar livet för personer med allvarliga sjukdomar, inte minst cancer.
– Vi erbjuder allt från småmolekyler till innovativa immunterapier som hjälpt åtskilliga patienter med ett flertal olika cancerformer. Det gäller både hematologiska maligniteter och solida tumörer, säger Sandra Eketorp Sylvan.
Annika Wallgren, affärsområdeschef för onkologi och hematologi, betonar vikten av samverkan med sjukvård, akademi, myndigheter och patientföreningar – exempelvis i form av kliniska studier, utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser.

– Onkologi är ett prioriterat område för oss.

Sandra Eketorp Sylvan, medicinsk chef på Amgen Sverige. Hon har en bakgrund som onkolog och vet att det krävs nära samarbete med såväl cancervården som den kliniska och translationella forskningen för att maximera nyttan av de onkologiska utvecklingsprogram som Amgen genomför. Nu satsar Amgen på fördjupade samarbeten.

Fler studier i Sverige
– Dessa samarbeten är ofta avgörande,- säger hon. Både för att optimera nyttan av befintliga behandlingar och för att nya, effektiva läkemedel snabbare ska nå just de patienter som behöver dem.
Sandra Eketorp Sylvan menar att Sverige har enastående förutsättningar som land att bedriva klinisk forskning i.
– Utöver dokumenterat skickliga forskare och kliniker har Sverige unika databaser och register med strukturerade vård- och patientdata. Mot den bakgrunden är det mycket tillfredsställande att Amgen sedan en tid tillbaka lyckats förlägga alltmer klinisk forskning i Sverige, inte minst inom onkologi där vi har flera studier på gång från fas I och framåt, säger Sandra Eketorp Sylvan.
Tack vare denna utveckling hoppas Amgen att fler patienter ska få möjlighet att, om de så önskar, delta i kliniska studier för att på så sätt få ta del av nya behandlingar samtidigt som de bidrar till vetenskapen och möjliggörande av nya framtida behandlingsalternativ.
Behandlingen av tumörsjukdomar har gjort stora framsteg på senare år, men detta till trots finns det mycket kvar att göra och behoven ser ut att växa. Globalt beräknas antalet nya cancerfall per år stiga från 17 miljoner (avser 2018) till 27,5 miljoner år 2040 – bara till följd av att befolkningen ökar och åldras.1
Annika Wallgren konstaterar att denna utveckling innebär att utmaningarna på cancerområdet knappast kommer att avta, något som i sin tur innebär att Amgens engagemang i bekämpningen av tumörsjukdomar blir ännu viktigare.

Innovativa molekyler
– Vi utforskar nya targets och utvecklar innovativa molekyler med helt nya verkningsmekanismer som vi tror kan få avgörande betydelse för flera olika tumörtyper, säger Annika Wallgren.
Sandra Eketorp Sylvan understryker att Amgens ambition är att vara en resurs som tillsammans med kliniker och forskare utvecklar hur cancerpatienter diagnostiseras, behandlas och vårdas.
– Vi arbetar i allt större utsträckning med precisionsmedicin – vi använder biomarkörer och utforskar målriktade angreppssätt. Genom adaptiv studiedesign och surrogat-endpoints såsom minimal residual disease (MRD) kan vi omdefiniera mått på framgång och se till att nya behandlingar snabbare kommer rätt patienter till nytta.

1. Cancer Facts & Figures 2020. Atlanta: American Cancer Society; 2020.

SE-NPS-0221-00007 Feb 2021

Amgen

Amgen grundades 1980 och är ett av världens största fristående bioteknikbaserade läkemedelsföretag med verksamhet i över 100 länder. Genom studier av molekyler, celler och organismer har Amgen förvärvat en unik förståelse för biologiska processer och de effekter dessa har på människokroppen. Grundat på dessa kunskaper har Amgen utvecklat och framställt allt bättre och mer skräddarsydda behandlingsmetoder som ändrat medicinsk praxis och hjälpt miljontals människor med bland annat hjärt- och kärlsjukdom, cancer, njursjukdom och osteoporos.

Amgen AB
Gustav III:s Boulevard 54
169 27 Solna
Tel. 08–695 11 00
www.amgen.se

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"