Presentation
Immunterapi

NK-celler lovande i cancerbehandling

Publicerad 7 februari 2023
Jon Tsai, medicinsk chef på Sanofi Sverige och Hans-Gustaf Ljunggren, professor vid Karolinska Institutet. Foto: Gonzalo Irigoyen
Jon Tsai, medicinsk chef på Sanofi Sverige och Hans-Gustaf Ljunggren, professor vid Karolinska Institutet. Foto: Gonzalo Irigoyen

Immunterapi, där kroppens eget immunförsvar aktiveras, ger hopp om att bekämpa svåra cancersjukdomar där det idag saknas effektiv behandling.
En strategi är att utnyttja NK-celler för att angripa tumören, vilket är ett växande forskningsområde med stor potential. I nära samarbete med akademi och sjukvård utvecklar Sanofi NK-cellsbaserad immunterapi (som inkluderar både cellterapi samt metoder för att engagera kroppens egna NK-celler) mot flera cancerformer.

Under senare år har immunonkologi seglat upp som en viktig del i cancerbehandling, men vissa typer av immunterapi har visat sig ge svåra biverkningar. En stor fördel med NK-celler är att de i studier visat sig ha en fördelaktig säkerhetsprofil med färre biverkningar än vissa andra cellbaserade immunterapier.
– Cancer som tidigare ofta hade ett snabbt dödligt förlopp börjar allt oftare betraktas som en kronisk sjukdom, som vi kan hålla i schack en längre tid. När det rör sig om en långvarig behandling är det enormt viktigt att patienten kan ha en bibehållen livskvalitet med få biverkningar, säger Aristi Fernandes, medicinsk rådgivare inom onkologi och immunonkologi på Sanofi Nordeuropa och med en bakgrund som docent och lektor inom cancerforskning vid Karolinska Institutet.

Aristi Fernandes, medicinsk rådgivare inom onkologi och immunonkologi.
Aristi Fernandes, medicinsk rådgivare inom onkologi och immunonkologi.

Spännande område
NK-celler, Natural Killer Cells, är en viktig del av vårt immunförsvar. Forskare vid Karolinska Institutet hade en central roll i upptäckten av dessa celler i mitten av 1970-talet, och har sedan dess legat i frontlinjen för forskning inom området. NK-cellerna brukar räknas som en del av det medfödda immunförsvaret och angriper virus och cancerceller med andra mekanismer än celler från det förvärvade immunförsvaret. I NK-cellsterapi utgår man ifrån antingen patientens egna eller donerade NK-celler.
– Vi befinner oss fortfarande i ett tidigt skede. Det finns många utmaningar, inte minst när det gäller solida tumörer som ofta har en tyngre tumörbörda och är svårare att tränga in i. NK-cellsterapi är ett väldigt spännande område som idag röner stort intresse från såväl forskarvärlden som läkemedelsindustrin, berättar Hans-Gustaf Ljunggren, professor vid Karolinska Institutet Huddinge, som ägnat en stor del av sin forskargärning åt just NK-celler.
I en studie genomförd vid Karolinska universitetssjukhuset deltog sexton leukemipatienter som bedömdes alltför sjuka för att klara standardbehandling (stamcellsterapi). Fem av patienterna kunde genom NK-cellsterapi bli tillräckligt bra för att genomgå stamcellstransplantation, och tre av patienterna lever fortfarande efter sex år. En annan pågående klinisk studie rör myelompatienter som behandlats med stamcellstransplantation. Detta är ofta framgångsrikt, men patienter med sjukdomen återfaller i regel inom tre till sju år. Nu undersöker man med stöd av Sanofi om NK-cellsterapi, i kombination med antikroppsbehandling, kan användas som underhållsterapi för att reducera eller skjuta upp återfall.

Samverkan över gränser
Sanofi samverkar nära akademin och sjukvården, inte bara i de kliniska studierna utan även i prekliniska studier, forskning och utveckling. Ett exempel är inom den stora satsningen NextGenNK, som är ett kompetenscentrum med fokus på att utveckla nästa generations NK-cellsbaserade immunoterapi mot cancer (ki.se/en/research/nextgennk). Centrumet koordineras av Karolinska Institutet och samarbetar med Karolinska universitetssjukhuset och ett antal nationella och internationella industriella partners. Vinnova, KI och medverkande företag finansierar satsningen och Sanofi är en aktiv part.
– Från akademins sida ser vi väldigt positivt på den här typen av samverkansprojekt över gränserna. Vi behöver varandra, säger Hans-Gustaf Ljunggren.
Jon Tsai, medicinsk chef på Sanofi Sverige, håller med. Han arbetade som onkologisk kirurg på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge innan han tog steget till läkemedelsindustrin och Sanofi.
– Det tar oerhört lång tid att gå från grundforskning, via prekliniska och kliniska studier till färdiga, godkända läkemedel, och det är många parter inblandade, säger han. Det är när en rad olika kompetenser samlas som vi hittar lösningarna för att utveckla och kommersialisera framtidens säkra och effektiva läkemedel som verkligen gör nytta.

Lyssna på vår podd: Biology of Natural Killer (NK) cells

Klicka här för att läsa mer om Sanofi och hitta fler poddar

Sanofi

Sanofi är ett globalt läkemedelsföretag med cirka 100000 medarbetare runt om i världen. Företaget fokuserar på att utveckla behandling inom terapiområdena astma, atopiskt eksem, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, ledgångsreumatism, MS, onkologi, sällsynta sjukdomar samt vacciner. Sanofi är mycket forskningsintensivt och samarbetar nära sjukvården och akademin. Inom området NK-cellsterapi ligger Sanofi långt fram med flera pågående prekliniska och kliniska studier.

sanofi.seMAT-SE-2200844(v 1.0) Nov 2022

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"