Etikettarkiv: Hjärtsvikt

Ny medicin mot försämrad hjärtsvikt

Martin Stagmo, medicinsk chef på svenska Bayer. Foto: Jan Nordén
Martin Stagmo, medicinsk chef på svenska Bayer. Foto: Jan Nordén

Trots adekvat medicinering drabbas många hjärtsviktspatienter av symtom som kräver sjukvårdsbehandling. Uppemot 50 procent hamnar på sjukhus igen inom ett år. Nu har Bayer tagit fram ett läkemedel som minskar risken för återinläggning och kardiovaskulär död.

– Vi har forskat på en helt ny substans som verkar på ett annat sätt jämfört med befintliga hjärtsviktsläkemedel. Den kommer att ge en ny möjlighet att behandla hjärtsviktspatienter vars symtom förvärrats, säger Martin Stagmo, medicinsk chef på svenska Bayer.
Vericiguat, som substansen heter, har tidigare godkänts av amerikanska FDA (Food and Drug Administration) och i augusti fattade EU-kommissionen samma beslut. Det grundar sig på resultaten från Bayers globala fas III-studie VICTORIA, som publicerades i The New England Journal of Medicine i maj 2020. I den inkluderades drygt 5000 patienter med symtomatisk kronisk hjärtsvikt som trots adekvat behandling genomgått en försämring där sjukhusinläggning eller intravenös behandling krävts.
– Vericiguat är det första godkända behandlingsalternativet som specifikt studerats hos patienter efter en nylig försämring av kronisk hjärtsvikt. Detta är en patientgrupp med hög risk för kardiovaskulär död och återinläggning på sjukhus trots behandling. Därför känns det väldigt bra att vi för första gången har ett läkemedel som utvecklats och bevisats vara effektiv just för att bryta cykeln av förvärrade händelser hos denna patientgrupp, säger Martin Stagmo.

Aktiverar enzym
Hur går då detta till? Det enkla svaret är att Vericiguat ökar produktionen av en kroppsegen substans som är viktig för hjärt- och kärlfunktionen.
Det något mer komplicerade svaret är att Vericiguat stimulerar lösligt guanylatcyklas (sGC), ett viktigt enzym i signalvägen för kväveoxid (NO). Enzymet katalyserar syntesen av intracellulär cyklisk guanosinmonofosfat (cGMP), en substans som spelar en roll i regleringen av kärl- och hjärtkontraktilitet samt kardiell remodellering.
– Bayer började intresserade sig för den här substansen eftersom det finns en liknande i ett läkemedel mot pulmonell hypertension. Detta är en vidareutveckling av den substansen som specifikt studerats vid hjärtsvikt, säger Martin Stagmo.

Klicka här för att läsa mer om Bayer och vad de arbetar för

Goda resultat
Den relativa riskminskningen för kardiovaskulär död eller återinläggning på grund av hjärtsvikt under de drygt tio månader som studien på gick var 10 procent. Det ger en statistiskt signifikant absolut riskminskning på 4,2 procent per år (P=0.02). En annan parameter som intresserar läkemedelsforskare är hur många patienter som måste behandlas för att förhindra ett dödsfall eller en återinläggning. Med Verquvo landar den siffran på 24 patienter på ett år.
En annan fördel med läkemedlet är den relativt gynnsamma biverkningsprofilen. VICTORIA-studien visade att de som fick Verquvo i stort inte upplevde fler biverkningar än de som fick standardbehandling, även om hypotension och anemi var biverkningar som uppträdde något oftare i behandlingsgruppen än i kontrollgruppen.
– Studien visar att preparatet föreföll relativt vältolererat, vilket bland annat visas av att 90 procent av deltagarna fortsatte med läkemedlet under hela studietiden, säger Martin Stagmo.

Väntar på subvention
Nu återstår det bara att få subvention för Verquvo från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Läkemedlet har redan fått rekommendation som tilläggsbehandling till standardbehandling hos denna patientgrupp av den Europeiska Kardiologföreingen, ESC.
– Vi på Bayer är glada över att kunna erbjuda en ny behandling till en grupp hjärtsviktspatienter med stort behov och kommer även fortsättningsvis att vara dedikerade till vidare forskning och utveckling inom det kardiovaskulära området, säger Martin Stagmo.
Som exempel på det berättar han att Bayer nu har inlett en studie för att se om Verquvo kan komma andra typer av hjärtsviktspatienter till nytta.

Referenser

Verquvo SPC www.fass.se
Armstrong P et al. NEJM 382;2020
www.escardio.org

Bayer

Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och jordbruk. Produkterna och tjänsterna syftar till att hjälpa människor och möta utmaningarna med en åldrande och växande befolkning. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation och tillväxt. Bayer har förbundit sig att följa principerna för en hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet.

För mer information, besök www.bayer.sePP-VER-SE-0057-1 Jan 2022


Annons
Verquvo annons

Intensiv forskning kan ge flera nya läkemedel

Cecilia Linde, professor på KI och överläkare på Tema Hjärta, Kärl och Neuro på Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Leonard Gren

Det är relativt komplext att utveckla nya läkemedel för behandling av hjärtsvikt, men intensiv forskning pågår och flera nya läkemedelsbehandlingar kan lanseras under de kommande åren. Det säger Cecilia Linde, professor på Karolinska institutet och överläkare på Tema Hjärta, Kärl och Neuro på Karolinska universitetssjukhuset.

Hjärtsvikt diagnostiseras vanligtvis med hjälp av EKG, ultraljud på hjärtat, magnetkamera samt arbetsprov som gör det möjligt att analysera arbetsförmågan hos patienterna.
Under de kommande åren hoppas Cecilia Linde att de befintliga hjärtsviktsmedel som redan godkänts ska introduceras på bredare front i sjukvården. Tillgången till de senaste hjärtsviktsläkemedlen varierar i dagsläget mycket mellan klinikerna.

”En trend är läkemedelskandidater som utvärderas för bibehållen vänsterkammarfunktion.”

Trippelbehandling
– Hörnstenen i behandlingen av hjärtsviktspatienter är en trippelbehandling bestående av betablockerare, ACE-hämmare och mineralkortikoidreceptor-antagonister. En tydlig trend är läkemedelskandidater som utvärderas för bibehållen vänsterkammarfunktion. Ytterligare ett stort forskningsområde är SGLT2-hämmare, även här utvärderas många läkemedel som ska bidra till en bibehållen vänsterkammarfunktion. Det är komplext att utveckla hjärtsviktsläkemedel, så alla kandidater kommer förmodligen inte att resultera i godkända läkemedel, säger hon.
Cecilia Linde har ägnat stora delar av sitt yrkesliv åt forskning om hjärt-kärlsjukdomar.
– Jag skrev en avhandling med inriktning på pacemakerbehandling vid långsam hjärtrytm och började tänka på att pacemaker även borde kunna hjälpa patienter med hjärtsvikt, och på den vägen är det. Det gäller den grupp hjärtsviktspatienter som har breda QRS-komplex på sitt EKG, vilket talar för att de elektriska impulserna till vänster hjärtkammare fördröjs, något som ytterligare förvärrar hjärtsvikten. Med sviktpacemakern som innefattar en elektrod utanpå vänster hjärtkammare kan denna fördröjning delvis överbryggas, patientens symptom lindras och överlevnaden förbättras, säger hon.

Stor studie om sviktpacemaker
Under de gångna åren har Cecilia Linde bland annat arbetat med stora europeiska registerstudier där forskare undersökt hur bruket av sviktpacemaker ser ut i 42 olika länder.
– Vår senaste studie som omfattat över elva­tusen patienter visar att användningen av sviktpacemaker i olika länder skiljer sig åt avseende bland annat kön, bakomliggande sjukdomar och hur svår hjärtsvikt det handlar om.
I Sverige är användningen är ganska eftersatt. Endast 20 procent av de som behöver behandling med sviktpacemaker får den. Patienter som får träffa en hjärtsviktsläkare eller hjärtsviktssjuksköterska har dock större chans.
– Vi har flera behandlingsformer att erbjuda idag, men allra viktigast och helt avgörande är hur hjärtsviktssjukvården är organiserad. Vi kan ta fram hur många nya behandlingsformer som helst, men om de inte når patienterna är inte mycket vunnet. Sviktpacemakern är ett exempel på hur trögt det kan gå, avslutar Cecilia Linde.