Artificiell intelligens

AI hjälper bröstcancerpatienter

Publicerad 7 februari 2023
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Elin Abelson
Antonios Valachis, docent i onkologi och överläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro. Foto: Elin Abelson

Antonios Valachis är docent i onkologi och överläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro. I ett aktuellt EU-finansierat projekt undersöker hans forskargrupp möjligheten att applicera AI för att ge bröstcancerpatienter bättre uppföljning efter genomgången sjukdom.

ASCAPE (Artificial intelligence Supporting CAncer Patients across Europe) är ett europeiskt samarbetsprojekt som involverar 15 partner från sju länder. Studien syftar till att erbjuda individuell uppföljning för patienter med bröst- eller prostatacancer genom AI-baserade modeller som kan prediktera eventuell försämring av patienternas livskvalitet och föreslå åtgärder för att förbättra livskvaliteten.
– Tanken är att vi, när patienten har fått sin behandling mot bröstcancer, ska följa upp med frågor om deras livskvalitet. Dessutom ska ett aktivitetsarmband samla information löpande om bland annat fysisk aktivitet, hjärtrytm och sömnkvalitet som sedan analyseras med hjälp av AI. På så vis hoppas vi kunna prediktera risk för sämre mående på kort sikt; jag syftar då på måendet i termer av livskvalitet och symtom som uppkommer på grund av behandlingen.

”AI har många användningsområden inom både forskning och klinik.”

AI vid diagnostisering
Antonios Valachis konstaterar att AI generellt har fått en bred användning inom både forskning och klinik. Mammografi är ett exempel där AI kan hjälpa till med att hitta de kvinnor som har högre risk för att utveckla cancer eller stödja röntgenläkare vid bedömning om det finns cancermisstanke vid mammografibilder.
– AI används även som verktyg för diagnostisering genom vävnadsanalys och för prognostisering utifrån vävnadsbilder. AI kan således komplettera patologernas arbete. Här finns redan en rad färdiga applikationer att tillgå på marknaden. Det finns även en mängd egenutvecklade AI-verktyg inom den akademiska forskningen där AI inspirerat till att tänka utanför ramarna. Listan kan bli hur lång som helst, för AI har många användningsområden inom både forskning och klinik.

Mer individualiserad behandling
För framtiden hoppas Antonios Valachis att AI-metoder i allmänhet och ASCAPE-projektet i synnerhet ska bidra till en mer individualiserad behandling och uppföljning av bröstcancerpatienter.
– I morgondagens cancervård hoppas jag att vi har mer information om våra patienter, information som vi kan använda för att välja den behandling som maximerar effekten och minimerar oönskade sidoeffekter för varje enskild patient. Vi har talat om detta länge, men utvecklingen har gått lite långsammare än förväntat. Inom tio år hoppas jag att vi på allvar kan erbjuda rätt behandling för var patient.


Annons
OnkotypeDX annons vt23

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"