Typ 2-diabetes

Läkemedel som skyddar hjärta & kärl ökar

Publicerad 6 februari 2024
Text: Annika Wihlborg Foto: Linda Harradine
Johan Jendle, överläkare vid UsÖ och professor i medicin vid Örebro universitet. Foto: Linda Harradine
Johan Jendle, överläkare vid UsÖ och professor i medicin vid Örebro universitet. Foto: Linda Harradine

I Sverige har cirka 400 000 personer diagnostiserats med typ 2-diabetes. 31 procent av dem har tidigare haft en hjärt-kärlhändelse. Forskning visar att personcentrerad vård och ett klokare val av glukossänkande läkemedel kan minska risken att dö för patienter med både typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdomar.

– Sjuttio procent av de direkta kostnaderna för diabetesvården är kopplade till sjukhusvård relaterat till diabeteskomplikationer. Sjukskrivningskostnaderna på grund av hjärtsjukdomar hos personer med typ 2-diabetes är också högre än för individer utan diabetes, säger Johan Jendle, överläkare vid Universitetssjukhuset Örebro och professor i medicin vid Örebro universitet.
Hälften av patienterna med typ 2-diabetes använder numera diabetesläkemedel som även skyddar hjärta och kärl samt njurar. Johan Jendle anser att andelen som får diabetesläkemedel som skyddar hjärta och kärl bör kunna ökas ytterligare genom att sjukvården använder dessa läkemedel fullt ut på rätt patientgrupper.

”Mycket är vunnet om vi kan minska andelen individer med typ 2-diabetes och obesitas.”

Uppdatera nationella riktlinjerna
– För att öka andelen krävs en uppdatering av de nationella riktlinjerna, alternativt att fler följer de internationella riktlinjerna. Diabetesläkemedel som även skyddar hjärta och kärl kostar visserligen mer än andra läkemedel, men i det här sammanhanget bör den ökade kostnaden i primärvården betraktas som en investering som leder till sänkta kostnader inom specialistvården. Med tanke på de höga direkta och indirekta kostnaderna för en individ med diabetes bör investeringen betraktas utifrån ett övergripande sjukvårds- och samhällsekonomiskt perspektiv, säger han.

Kan bidra till viktminskning
Nu utvecklas en ny generation diabetesläkemedel som även kan bidra till viktminskning.
– Kopplingen mellan obesitas och glukoskontroll är tydlig. Mycket är därmed vunnet om vi kan minska andelen individer med typ 2-diabetes och obesitas. Den här typen av effektiva viktreducerande läkemedel kan på sikt minska behovet av överviktskirurgi. Ytterligare en intressant utveckling är att fler med typ 2-diabetes får tillgång till tekniska diabeteshjälpmedel som glukossensorer, smarta insulinpennor och insulinpumpar, säger Johan Jendle.


Annons
Annons Boehringer Jardiance VT24

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"